VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ReklamovatCz

ReklamovatCz je služba provozovaná společností ReklamovatCz s.r.o., IČ: 05926556, se sídlem Na Harfě 935/5b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273145 („Společnost“), která provozuje webové stránky www.reklamovat.cz(„Webová stránka“) a email reklamovatcz@gmail.com. Advokáti, kteří spolupracují se Společností, poskytují poradenství v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv (dále jen „Poradenství“) za níže uvedených podmínek.

Poradenství je poskytováno přiděleným advokátem. Advokát je přidělován žadateli dle vnitřního systému služby. Vzhledem k dobrovolnosti spolupráce nejsou advokáti povinni Poradenství poskytnout. Poskytnutí Poradenství je na uvážení přiděleného advokáta a ten jej může kdykoliv odmítnout.

Tyto všeobecné podmínky poradenství včetně všech informací dostupných na webu www.reklamovat.cz doplňují za jakých podmínek je poskytováno Poradenství včetně souvisejících služeb. 

Postup při Poradenství

Poté, co zašlete všechny dokumenty k zamítnuté reklamaci spotřebního zboží, advokát Vám sdělí posouzení Vašich nároků a navrhne další postup. Advokát Vám sdělí, zda právní zastoupení ve věci převezme a zda přistoupí k vymáhání Vašich nároků soudní cestou. Advokát Vám sdělí související právní rizika konkrétního případu.

Pokud se s advokátem dohodnete na právním zastoupení, vystavením plné moci z Vaší strany vzniká mezi Vámi a advokátem smlouva o poskytování právních služeb (příkazní smlouva), která se řídí § 2430 a násl. Občanského zákoníku a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

Způsob poskytnutí Poradenství a forma poskytnutí

Přidělený advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, poskytne Poradenství podle svých nejlepších dovedností a schopností podle českého práva na základě Vašich požadavků a informací. Pro řádné poskytování Poradenství jste povinni s přiděleným advokátem spolupracovat, tj. poskytnout přidělenému advokátovi včas veškeré relevantní informace a dokumenty a dle instrukcí advokáta poskytnout vyžadované dokumenty v čitelné a případně upravitelné podobě. 

Advokát poskytuje Poradenství zpravidla bez osobního jednání, lidově řečeno na dálku. S advokátem tak budete komunikovat zejména prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo programu Skype. Osobní schůzka mezi advokátem a Vámi za účelem poskytnutí Poradenství se zpravidla nekoná. Prosíme, abyste se obraceli na přidělené advokáty prostřednictvím obecného e-mailu na našich webových stránkách.

Je nutné vzít na vědomí, že advokát vychází při Poradenství z informací a dokumentů Vámi poskytnutých. Advokát ze zákona nemůže Vámi poskytnuté informace ani dokumenty nikterak ověřovat. Advokát neodpovídá za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů.

ODMĚNA ZA POSKYTNUTÉ PORADENSTVÍ

Samotné Poradenství v podobě posouzení Vašeho případu zamítnuté reklamace zboží je pro Vás s výjimkou administrativního poplatku bezplatné, ledaže se s advokátem v konkrétním případě dohodnete jinak.

Veškeré náklady advokáta v podobě právního zastupování včetně hotových výdajů v případě úspěšného sporu nehradíte Vy, nýbrž protistrana, tj. zpravidla prodejce zboží. Proto podmínkou poskytnutí Poradenství je, že souhlasíte s tím, aby náklady na právní zastoupení včetně všech hotových výdajů advokáta uhradil prodávající přímo tomuto advokátovi.

Dále souhlasíte, že neučiníte nic, co by vedlo k tomu, aby advokátovi bylo zněmožněno vymáhat vynaložené náklady na Vaše právní zastoupení a aby mu nebyla přiznána odměna za právní zastupování a hotové výdaje (např. nerozhodnete se v rozporu s právním doporučením ve vymáhání Vašeho nároku nepokračovat, neudělíte plnou moc jinému advokátovi, nevzdáte se práva na náhradu nákladů apod.).

Některé služby související s poskytnutím Poradenství mohou být zpoplatněny. Advokát Vás bude vždy předem informovat o výši a důvodu zpoplatnění služby v rámci Poradenství; může se jednat např. o soudní nebo správní poplatky nebo jiné hotové výdaje.

V případě, že advokát vymůže plnění na Vaší pohledávku, souhlasíte, aby toto plnění bylo započítáno nejprve na náklady právního zastoupení jako příslušenství pohledávky v souladu s § 1932 odst. 1 Občanského zákoníku. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Společnost chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost prioritou. Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá v předání osobních údajů přiděleným advokátům za účelem poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání odborných seminářů a vzdělávacích či společenských akcí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společností během Vašeho používání Webových stránek, (ii) zpracování osobních údajů prováděné Společností během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro následující účely:

 • Předání osobních údajů přidělenému advokátovi pro účely poskytnutí Poradenství. Osobní údaje jsou dále zpracovány přiděleným advokátem pro účely archivnictví a spisové služby v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o advokacii;
 • Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění Vašich požadavků, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnost může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu, informačních novinek, rad a tipů při reklamacích zboží, apod.). Pokud se rozhodnete tuto výhodu nevyužívat, zašlete na e-mail reklamovatcz@gmail.com svůj nesouhlas se zasíláním informačních novinek. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete advokátovi souhlas k zasílání informací e-mailem. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně;
 • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnosti či jinou spolupráci se Společnosti nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek či emailu).

Zpracovávané osobní údaje

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mailová adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu a jiné transakční údaje

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců

Rodné číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

Datum narození

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

 

Osobní údaje jsou uchovávány na datových nosičích (harddiscích v počítači), ve vlastnictví přiděleného advokáta.

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, jde např. o statistické informace, které Společnost shromažďuje, uchovává a využívá, kdykoliv navštívíte Webový portál.

Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas, kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím odpovědi na e-mailovou zprávu s obchodním sdělením, odvolat. Souhlas je v tomto případě poskytován na předem dohodnutou dobu. Není-li předem dohodnuta doba, pak je souhlas udělen na dobu neurčitou. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemce osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze přiděleným advokátům a oprávněným zaměstnancům těchto advokátů či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, jakožto i jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna, jakožto správce osobních údajů osobní, údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po následující dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy[1]

Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy

 

Práva subjektů údajů

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste ji poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností Společnosti může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám rádi poskytneme prostřednictvím naší obecné adresy reklamovatcz@gmail.com, neváhejte nás tedy, prosím, kontaktovat v případě jakýchkoli přání nebo dotazů související s touto problematikou. Do předmětu e-mailu, prosím, uvádějte „GDPR request“. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Společnosti nebo taktéž na e-mailovou adresu reklamovatcz@gmail.com. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI ADVOKÁTEM A KLIENTEM

Příslušným orgánem k řešení sporu mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem je Česká advokátní komora – viz internetové stránky www.cak.cz.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat u České advokátní komory.

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd 

Garantující advokát

Mgr. Jan Varhaník, LL.M.
samostatný advokát se sídlem v Praze,

Škrábkových 896/1, Praha 

IČ 03827151
DIČ (DPH) CZ8504201629 

ID datové schránky      cabzufu
Evidenční číslo ČAK      16221

 

 

 [1] Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.