Všeobecné podmienky ReklamovatCz

ReklamovatCz je služba prevádzkovaná spoločnosťou ReklamovatCz sro, IČO: 05926556, so sídlom Na Harfě 935/5B, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 273145 ("Spoločnosť"), ktorá prevádzkuje webové stránky www.reklamovat.cz ( "Webová stránka") a email reklamovatcz@gmail.com. Advokáti, ktorí spolupracujú so Spoločnosťou, poskytujú poradenstvo v oblasti ochrany spotrebiteľa a spotrebiteľských práv (ďalej len "Poradenstvo") za nižšie uvedených podmienok.

Poradenstvo je poskytované prideleným advokátom. Advokát je prideľovaný žiadateľovi podľa vnútorného systému služby. Vzhľadom k dobrovoľnosti spolupráce nie sú advokáti povinní Poradenstvo poskytnúť. Poskytnutie Poradenstva je na uvážení prideleného advokáta a ten ho môže kedykoľvek odmietnuť.

Tieto všeobecné podmienky poradenstva vrátane všetkých informácií dostupných na webe www.reklamovat.cz dopĺňajú za akých podmienok je poskytované Poradenstvo vrátane súvisiacich služieb.

POSTUP PRI PORADENSTVE

Potom, čo zašlete všetky dokumenty k zamietnutej reklamácii spotrebného tovaru, advokát Vám oznámi posúdenie Vašich nárokov a navrhne ďalší postup. Advokát Vám oznámi, či právne zastúpenie vo veci prevezme a či pristúpi k vymáhaniu Vašich nárokov súdnou cestou. Advokát Vám oznámi súvisiace právne riziká konkrétneho prípadu.

Ak sa s advokátom dohodnete na právnom zastúpení, vystavením plnej moci z Vašej strany vzniká medzi Vami a advokátom zmluva o poskytovaní právnych služieb (príkazná zmluva), ktorá sa riadi § 2430 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákonom č. 85/1996 Zb. O advokácii, v platnom znení.

SPÔSOB POSKYTNUTIA PORADENSTVA A FORMA POSKYTNUTIA

Pridelený advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou, poskytne Poradenstvo podľa svojich najlepších schopností a schopností podľa českého práva na základe Vašich požiadaviek a informácií. Pre riadne poskytovanie Poradenstva ste povinní s prideleným advokátom spolupracovať, tj. poskytnúť pridelenému advokátovi včas všetky relevantné informácie a dokumenty a podľa inštrukcií advokáta poskytnúť požadované dokumenty v čitateľnej a prípadne upraviteľnej podobe.

Advokát poskytuje Poradenstvo spravidla bez osobného jednania, ľudovo povedané na diaľku. S advokátom tak budete komunikovať najmä prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu alebo programu Skype. Osobné stretnutie medzi advokátom a Vami za účelom poskytnutia Poradenstva sa spravidla nekoná. Prosíme, aby ste sa obracali na prideleného advokáta prostredníctvom všeobecného e-mailu na našich webových stránkach.
Je nutné vziať na vedomie, že advokát vychádza pri Poradenstve z informácií a dokumentov Vami poskytnutých. Advokát zo zákona nemôže Vami poskytnuté informácie ani dokumenty nijako overovať. Advokát nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú v dôsledku nesprávneho či neúplného poskytnutia informácií alebo dokumentov.

ODMENA ZA POSKYTNUTÉ PORADENSTVO

Samotné Poradenstvo v podobe posúdenie Vášho prípadu zamietnutej reklamácie tovaru je bezplatné, ibaže sa s advokátom v konkrétnom prípade dohodnete inak.

Ak sa spor ocitne pred súdom, tak Poradenstvo advokáta v podobe zastupovanie Vášho prípadu pred súdom je už spoplatnené. Ale pozor, všetky náklady advokáta v podobe právneho zastupovania pred súdom vrátane hotových výdavkov v prípade úspešného sporu nehradíte Vy, ale strana žalovaná, tj. spravidla predajca tovaru. Preto podmienkou poskytnutia Poradenstva je, že súhlasíte s tým, aby náklady na právne zastúpenie vrátane všetkých hotových výdavkov advokáta uhradil predávajúci priamo tomuto advokátovi.

Ďalej súhlasíte, že neurobíte nič, čo by viedlo k tomu, aby advokátovi nebola priznaná odmena za právne zastupovanie a hotové výdavky (napr. neudelíte plnú moc inému advokátovi, nevzdáte sa práva na náhradu nákladov a pod.).

Niektoré služby súvisiace s poskytnutím Poradenstva môžu byť spoplatnené. Advokát vás bude vždy vopred informovať o výške a dôvode spoplatnenie služby v rámci Poradenstva; môže sa jednať napr. o súdne alebo správne poplatky alebo iné hotové výdavky.

OCHRANA ÚDAJOV A ZÁSADY ICH SPRACOVANIA

Spoločnosť chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre Spoločnosť prioritou. Spoločnosť je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracovávajú, sú definované podrobnejšie nižšie), ktorá spočíva v odovzdaní osobných údajov prideleným advokátom za účelom poskytovania právnych služieb a súvisiaceho poradenstva v oblasti práva a podnikania vrátane organizácie odborných seminárov a vzdelávacích či spoločenských podujatí.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané Spoločnosťou počas Vášho používania webovskej stránky, (ii) spracovanie osobných údajov vykonávané Spoločnosťou počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu, (iii) spracovanie osobných údajov zo strany Spoločnosti počas trvania obchodného vzťahu s klientmi a dodávateľmi, (iv) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Spoločnosti a na (v) spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné pre účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti.

Zásady spracovania osobných údajov popisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť Spoločnosťou spracovávané na nasledujúce účely:

 • Odovzdanie osobných údajov pridelenému advokátovi na účely poskytnutia Poradenstva. Osobné údaje sú ďalej spracované prideleným advokátom na účely archívnictva a spisovej služby v súlade s právnymi predpismi, najmä zákonom o advokácii;
 • Plnenie zmluvy (zmluvy o poskytovaní právnych služieb či plnenie Vašich požiadaviek, tj. faktický výkon právnych služieb podľa právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie; vzťahy s obchodnými partnermi, napríklad partnerskými advokátskymi kanceláriami či dodávateľmi výrobkov a služieb);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi; riadne vedenie advokátskeho spisu vrátane e-mailovej komunikácie, zoznamu kontaktov a poskytovaných služieb);
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuky služieb (Spoločnosť môže zasielať obchodné oznámenia či newslettre, najmä z oblasti práva a podnikanie, a ponúkať služby prostredníctvom e-mailu, informačných noviniek, rád a tipov pri reklamáciách tovaru, a pod.). Ak sa rozhodnete túto výhodu nevyužívať, pošlite na e-mail reklamovatcz@gmail.com svoj nesúhlas so zasielaním informačných noviniek. Odovzdaním informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete advokátovi súhlas k zasielaniu informácií e-mailom. Prípadný nesúhlas s týmto zasielaním je nutné vyjadriť výslovne;
 • Ochrana oprávneného záujmu správcov (ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti, napríklad identifikácia klienta v zmysle zákona č. 85/1996 Zb. O advokácii a zákona č. 253/2008 Zb. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu alebo ochrana pred zneužitím Webovej stránky);
 • Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (najmä recenzie) v súlade s pravidlami upravujúcimi výkon advokácie;
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v Spoločnosti či inú spoluprácu so Spoločnosťou alebo v prípade registrácie na odborné semináre a vzdelávacie či spoločenské akcie prostredníctvom Webových stránok či emailu).

Spracovanie osobných údajov

Údaje dotknutých osôb

Účely spracovania

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu správcov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu správcov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

E-mailová adresa

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu správcov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu správcov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Číslo účtu a iné transakčné údaje

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcov

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcov

Rodné číslo

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností

Dátum narodenia

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa klienta či tretích osôb

Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb

 

Osobné údaje sú uchovávané na dátových nosičoch (harddiskoch v počítači), vo vlastníctve prideleného advokáta.

Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu a ponúkania služieb. Spoločnosť je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, ide napr. o štatistické informácie, ktoré spoločnosť zhromažďuje, uchováva a využíva, kedykoľvek navštívite Webový portál.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Ak udelíte Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu) či na účely oslovovania s ponukami služieb a produktov obchodných partnerov Spoločnosti, a to prostredníctvom e-mailu či telefónneho kontaktu, beriete na vedomie, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a že sa dá súhlas, kedykoľvek písomne ​​na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom odpovede na e-mailovú správu s obchodným oznámením, odvolať. Súhlas je v tomto prípade poskytovaný na vopred dohodnutú dobu. Ak nie je vopred dohodnutá doba, potom je súhlas udelený na dobu neurčitú. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

PRÍJEMCA ÚDAJOV

Spoločnosť Vaše osobné údaje sprístupňuje len prideleným advokátom a oprávneným zamestnancom týchto advokátov či jednotlivým spracovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým Spoločnosťou, prípadne ďalším správcom, vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Spoločnosť je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov klientov či dodávateľov Spoločnosti a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci so Spoločnosťou, ako aj iné údaje, ktoré Spoločnosť dostane od klienta či dodávateľa v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Spoločnosť za účelom plnenia zmlúv s klientmi či dodávateľmi. Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také sú. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

DOBA UCHOVANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Spoločnosť povinná, ako správca osobných údajov, osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste spoločnosti na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po nasledujúcu dobu:

Účel spracovania

Doba uchovania

Plnenie zmluvy

po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Plnenie právnych povinností

po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov

po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s osobitnými právnymi predpismi [1]

Ochrana oprávneného záujmu správcov alebo tretích osôb

maximálne po dobu 3 rokov od doby počiatku spracovania údajov, ak nestanoví zvláštny zákon inak (napr. zákon upravujúci výkon advokácie), alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom

Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

po dobu nevyhnutnú k vybaveniu príslušnej požiadavky.

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy

 

Práva subjektů údajů

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste ji poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností Společnosti může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám rádi poskytneme prostřednictvím naší obecné adresy reklamovatcz@gmail.com, neváhejte nás tedy, prosím, kontaktovat v případě jakýchkoli přání nebo dotazů související s touto problematikou. Do předmětu e-mailu, prosím, uvádějte „GDPR request“. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Společnosti nebo taktéž na e-mailovou adresu reklamovatcz@gmail.com. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI ADVOKÁTEM A KLIENTEM

Příslušným orgánem k řešení sporu mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem je Česká advokátní komora – viz internetové stránky www.cak.cz.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat u České advokátní komory.

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd 

Garantující advokát

Mgr. Jan Varhaník, LL.M.
samostatný advokát se sídlem v Praze,

Na Harfě 935/5B, 190 00

IČ 03827151
DIČ (DPH) CZ8504201629 

ID datové schránky      cabzufu
Evidenční číslo ČAK      16221

 

 

 [1] Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.