ČASTÉ DOTAZY A OBAVY
PŘI REKLAMACI

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky, které naše klienty napadají. Dozvíte se, jak celý proces s vaší zamítnutou reklamací bude probíhat a proč za naše služby nebudete platit.

Zajímá-li vás cokoliv dalšího, dejte nám vědět. Rádi vám odpovíme.

Více informací

V souvislosti s bráněním vašeho práva vám vzniká právo na úhradu účelně vynaložených nákladů včetně nákladů na právní zastoupení v daném sporu. Namísto toho, abyste nejdříve hradili cenu za služby našich advokátů a následně čekali na to, až vám prodejce tyto náklady proplatí po skončení soudního sporu, naši advokáti po vás úhradu těchto služeb nepožadují. Cenu za služby nám později uhradí prodejce.

Jak se říká, dva právníci, tři názory. Vždy tak existuje riziko, že soud zaujme k našemu právnímu názoru odlišné stanovisko. V případě prohry soudního sporu hrozí, že budete povinni uhradit náklady právního zastoupení (odměnu advokáta prodejce) včetně hotových výdajů ve výši advokátního tarifu. Výše odměny advokáta prodejce závisí na počtu úkonů v daném řízení a je těžké předjímat konkrétní částku.

Náklady protistrany (prodejce): Uložení povinnosti spotřebiteli nahradit veškeré soudní výlohy je na uvážení soudu. Domníváme se, že by soud měl přistupovat k uložení této povinnosti obezřetně a s citem, neboť spotřebitel vystupuje ve sporu jako slabší strana a zpravidla soudní spor nezavinil. Je otázkou, zdali by soud nepokládal za hrubě nespravedlivé ukládat spotřebiteli povinnost k náhradě soudních výloh prodejce. Do jisté míry lze očekávat, že se soudy nebudou uchylovat k ukládání této povinnosti vůči spotřebiteli.

Náklady služby ReklamovatCz: V případě prohry soudního sporu přiděleným advokátům nehradíte ničeho, ledaže byste prohru soudního sporu zavinili vy (např. neposkytli byste advokátovi vyžádanou součinnost, sdělili byste nepravdivé informace, apod.). Totéž platí v případě soudního smíru, ledaže je mezi vámi a advokátem dohodnuto jinak.

Berte v úvahu, že přidělený advokát dostane zaplaceno za své právní služby pouze v případě, že pro vás soudní spor vyhraje. Tímto je zaručeno, že advokáti vynaloží veškeré možné úsilí k tomu, aby soudní spor vyhráli.

Zpravidla není. V případě soudního sporu si jeho vypracování vyžádá soud. Nicméně vypracování znaleckého posudku doporučujeme. Znalecký posudek totiž může odhalit vaše zavinění na příčině vady zboží, např. v důsledku nesprávného užívání zboží, běžného opotřebení zboží, apod. Náklady na znalecký posudek nejsou obecně tak velké a navíc lze uhrazení nákladu na znalecký posudek požadovat po prodejci. Příslušného znalce lze kontaktovat na webové službě "Evidence znalců a tlumočníků"

Náklady na znalecký posudek však nesete ze svého.

Jednotlivé případy posuzují a odpovědi vám sdělují přidělení advokáti. Jedná se o advokáty, kteří spolupracují nebo se jinak podílí na službě ReklamovatCz. Konkrétní jméno přiděleného advokáta k vašemu případu se dozvíte v odpovědi na zaslaný případ.

Zkušený advokát osobně. Za řešení vašich právních záležitostí ručí přidělený advokát stejně, jako byste ho potkali v kamenné právní kanceláři. Naši advokáti jsou ze zákona pojištěni pro případ, že by vám výkonem své profese způsobili škodu. Pojištění advokáta je ve výši min. 5 milionů korun českých.

Garantem služby ReklamovatCz je advokát Mgr. Jan Varhaník, LL.M.

Samozřejmě. Na veškeré údaje, které nám poskytnete, se vztahuje povinnost advokátní mlčenlivosti. Kromě této mlčenlivosti nakládáme s osobními údaji v souladu s právními předpisy.

Pro prodejce je mnohem jednodušší vracet kupní cenu a hradit náklady právního zastoupení na jeden společný účet. Jakmile obdrží advokát úhradu kupní ceny, obratem vám ji zašle na udaný bankovní účet.

Jak pomáháme s reklamacemi
a vrácením peněz nebo zboží

1
Vyplněný formulář
Zašlete nám reklamační protokol, účtenku, fotografii, zkrátka všechny dokumenty, které k reklamaci máte.
2
Bezplatné posouzení
Vaše podklady zdarma posoudíme a bude-li potřeba ještě něco doplnit, dáme vám vědět.
3
Prodejce uzná reklamaci
Advokát případ převezme, posoudí a navrhne další postup vůči prodejci.
4
Máte vyhráno
Získáte zpět své peníze nebo výměnu zboží. Náklady na služby advokáta hradí ze zákona prodejce.