Časté otázky a obavy
pri reklamácii

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky, ktoré našich klientov zaujímajú. Dozviete sa, ako celý proces s vašou zamietnutou reklamáciou bude prebiehať a prečo za naše služby nebudete platiť.

Ak vás zaujíma čokoľvek iné, dajte nám vedieť. Radi vám odpovieme.

Viac informácií

V súvislosti s bránením vašeho práva vám vzniká právo na úhradu účelne vynaložených nákladov vrátane nákladov na právne zastúpenie v danom spore. Namiesto toho, aby ste najskôr uhradili cenu za služby našich advokátov a následne čakali na to, až vám predajca tieto náklady preplatí po skončení súdneho sporu, naši advokáti po vás úhradu týchto služieb nepožadujú. Cenu za služby nám neskôr uhradí predajca.

Ako sa hovorí: dvaja právnici, tri názory. Vždy tak existuje riziko, že súd zaujme k nášmu právnemu názoru rozdielne stanovisko. V prípade prehry súdneho sporu hrozí, že budete povinní uhradiť náklady právneho zastúpenia (odmenu advokáta predajcu) vrátane hotových výdajov vo výške advokátneho tarifu. Výška odmeny advokáta predajcu závisí na počte úkonov v danom konaní a je ťažké predpokladať konkrétnu čiastku.

Náklady protistrany (predajca): Uloženie povinnosti spotrebiteľovi nahradiť všetky súdne výlohy je na uvážení súdu. Domnievame sa, že by súd mal pristupovať k uložení tejto povinnosti obozretne a s citom, pretože spotrebiteľ vystupuje v spore ako slabšia strana a spravidla súdny spor nezavinil. Je otázkou, či by súd nepokládal za hrubo nespravodlivé ukladať spotrebiteľovi povinnosť k náhrade súdnych výloh predajcu. Do istej miery sa dá očakávať, že sa súdy nebudú uchylovať k ukladaniu tejto povinnosti voči spotrebiteľovi.

Náklady služby ReklamovatCZ: V prípade prehry súdneho sporu prideleným advokátom neplatíte nič, ibaže by ste prehru súdneho sporu zavinili vy (napr. neposkytli by ste advokátovi potrebnú súčinnosť, uviedli by ste nepravdivé informácie, apod.). To isté platí v prípade súdneho zmieru, ibaže by bolo medzi vami a advokátom dohodnuté niečo iné.

Berte v úvahu, že pridelený advokát dostane zaplatené za svoje právne služby iba v prípade, že pre vás súdny spor vyhrá. Týmto je zaručené, že advokáti vynaložia všetko úsilie k tomu, aby súdny spor vyhrali.

Spravidla nie je. V prípade súdneho sporu si jeho vypracovanie žiada súd, avšak vypracovanie znaleckého posudku doporučujeme. Znalecký posudok totiž môže odhaliť vaše zavinenie na príčine vady tovaru, napr. v dôsledku nesprávneho používania tovaru, bežného opotrebenia tovaru, apod. Náklady na znalecký posudok nie sú obecne tak veľké a naviac je možné uhradenie nákladov za znalecký posudok vyžadovať od predajcu. Príslušného znalca je možné kontaktovať na webovej službe "Evidencia znalcov a tlmočníkov".

Náklady za znalecký posudok však nesiete zo svojho. 

Jednotlivé prípady posudzujú a odpovede vám oznamujú pridelení advokáti. Jedná sa o advokátov, ktorí spolupracujú alebo sa inak podieľajú na službe ReklamovatCz. Konkrétne meno prideleného advokáta k vašemu prípadu sa dozviete v odpovedi na zaslaný prípad.

Skúsený advokát osobne. Za riešenie vašich právných záležitostí ručí pridelený advokát rovnako, ako keby ste ho stretli v kamennej právnej kancelárii. Naši advokáti sú zo zákona poistení pre prípad, že by vám výkonom svojej profesie spôsobili škodu. Poistenie advokáta je vo výške min. 5 miliónov českých korún.

Garantom služby ReklamovatCz je advokát Mgr. Jan Varhaník, LL.M.

Samozrejme. Na všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sa vzťahuje povinnosť advokátskej mlčanlivosti. Okrem tejto mlčanlivosti zaobchádzame s osobnými údajmi v súlade s právnymi predpismi.

Pre predajcu je oveľa jednoduchšie vracať kúpnu cenu a hradiť náklady právneho zastúpenia na jeden spoločný účet. Akonáhle obdrží advokát úhradu kúpnej ceny, obratom ju zašle na udaný bankový účet. 

Jak pomáháme s reklamacemi
a vrácením peněz nebo zboží

1
Vyplnený formulár
Zašlite nám reklamačný protokol, doklad o zaplatení, fotografiu, skrátka všetky dokumenty, ktoré k reklamácii máte.
2
Bezplatné posúdenie
Vaše podklady zdarma posúdime a ak bude potrebné ešte niečo doplniť, dáme vám vedieť.
3
Predajca uzná reklamáciu
Advokát prípad prevezme, posúdi a navrhne ďalší postup voči predajcovi.
4
Máte vyhraté
Získate späť svoje peniaze alebo výmenu tovaru. Náklady na služby advokáta hradí zo zákona predajca.